S sprejemanjem pametnih odločitev o rabi in proizvodnji energije lahko udejanimo trajnostni razvoj in z njim čistejše in varnejše okolje in svet.

Energetsko upravljanje

Lokalni energetski concept (LEK)

Cilj energetskega koncepta je opredeliti načrt razvoja energetike v občini, mestu ali regiji. Energetskegi koncept zagotavlja ustrezen trajnostni razvoj energetskega sektorja, vključno z obsegom in načinom rabe ter oskrbe z energijo v skladu z energetsko politiko. Energetski koncept izhaja iz trenutnega stanja in opredeljuje energetske in ekonomske cilje in prednostne naloge, kot je zmanjšanje porabe energije, ustrezno vodenje energetske infrastrukture, izvajanje projektov, ki prispevajo k energetski učinkovitosti in večjemu in hitrejšemu prehodu k rabi obnovljivih virov energije, zagotavljanje zanesljive, varne, racionalne in konkurenčne oskrbe z energijo, izvajanje učinkovitih organizacijskih oblikah in podobno.

Energetski upravljavec

Energetski upravljavec je odgovoren za implementacijo akcijskega načrta energetskega koncepta na lokalni ali regionalni ravni oz. v podjetju. Splošne naloge energetskega upravljavca so priprava analiz in načrtovanje energetskih potreb, zagotavljanje ustreznega upravljanja z energetskim infrastrukturnim premoženjem, spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov, implementacija učinkovitih organizacijskih oblik, itd.

Energetski pregled

Energetski pregled javnih, stanovanjskih in poslovnih stavb je v prvi fazi zbir podatkov o sedanjii in pretekli porabi energije in stroškov za energetsko oskrbo stavbe. V nadaljevanju pa predstavlja osnovo za nadaljnje odločanje o morebitni energetski sanaciji stavbe oz. sprejemu ukrepov s katerimi dosežemo zmanjšanje rabe energije, energentov, stroškov in boljše počutje v posameznem objektu.

Termografski pregled

Pri termografskem pregledu merimo temperaturo površine in določamo prenos toplote skozi različne materiale. Izvajamo termografske preglede stavb in strojnih instalacij ter odkrivamo izgube pri hidroizolaciji, kot tudi pri toplotnih in vodnih instalacijah.

Študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo

Študija izvedljivosti je dokument, ki investitorju nudi preliminarne informacije o možnostih in upravičenosti izvedbe določenega projekta za oskrbo z energijo. Fokus je prvenstveno na izvedljivosti naprednih energijskih sistemov za ogrevanje in/ali hlajenje v javnih, stanovanjskih in poslovnih stavbah.

Svetovanje in izvedba alternativnih energetskih sistemov (AES)

Alternativni energetski sistem vključuje katerikoli učinkovit sistem pridobivanja koristne energije za končno rabo v stavbah, bodisi električne energije, toplote ali hladu. Prav tako takšen sistem izkorišča obnovljive vire energije.

Ogljični odtis

Mnoga podjetja poročajo o emisijah, ki jih povzročajo s svojim delovanjem, da zadostijo prostovoljnim ali regulatornim shemam poročanja o emisijah ter z namenom optimizacije poslovnih procesov, znižanja stroškov ali z namenom povečanja ugleda blagovne znamke. Uveljavljena metoda za izračunavanje količine toplogrednih plinov, ki so posledica delovanja določene organizacije ali proizvodnje posameznega proizvoda, je ogljični odtis (ang. carbon foot print).

V podjetju pripravljamo poročila o ogljičnem odtisu, ki je je skladno z mednarodnimi standardi merjenja in poročanja o emisijah (GHG Protocol, ISO 14064), in ga lahko podjetja uporabljajo tudi kot sestavni del poročila o družbeni odgovornosti. Ogljični odtis omogoča organizacijam pripravo strateških ukrepov za identifikacijo poslovnih priložnosti v nizkoogljični družbi.

TEPN (SECAP)

Trajnostno energetski podnebni načrt je dokument, ki je izdelan v skladu z metodologijo Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo. Dokument podpisnikom ponuja nabor metodoloških načel, postopkov in najboljših praks za dosego ciljnega zmanjšanja CO2 do leta 2030 za 40% ter povečanje energetske učinkovitosti in porabe obnovljivih virov energije.

CAMP

CAMP (Carbon Accounting and Management Platform) je celovito analitično orodje, namenjeno merjenju, poročanju in upravljanju emisij toplogrednih plinov za katere je odgovorna organizacija. CAMP je spletna platforma, ki vsebuje celovito podatkovno bazo emisijskih faktorjev in temelji na mednarodnih standardih poročanja, in je primerna tudi za organizacije s kompleksno organizacijsko strukturo. CAMP omogoča sistematično in stroškovno učinkovito merjenje, poročanje o emisijah, ki jih povzroča organizacija, in predstavlja osnovo za pripravo ukrepov za znižanje emisij. Brez primernega načina ali orodja je težko natančno in konzistentno analizirati podatke, kar lahko vodi do napačnih poslovnih odločitev. Z uporabo CAMP se podjetja lahko osredotočijo na pripravo nizkoogljičnih strategij in strateškemu načrtovanju in ne modeliranju emisij. Orodje je mogoče tudi prilagoditi posameznim potrebam podjetij.

Vzpostavitev ISO 50001

Cilj standarda ISO 5001:2011 je pomagati organizacijam vzpostaviti sistem in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistematično upravljanje energije v organizacijah je vsekakor izhodišče za zmanjšanje rabe energije in energentov, stroškov za energijo kot tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogočajo razviti in izvajati politike in cilje, ki upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembnih energetskih vidikih.