15.02.2016

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Rok: 
30.6.2020

Nadležno tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Datum objave:

06.11.2015.

Otvoren do:

30.06.2020

Dostupan iznos sredstava:

 380.000.000,00 HRK ili 50.000.000,00 EUR

Visina sufinanciranja:

Najniža vrijednost potpore za grupu aktivnosti a) je 100.000,00 KN, najviša vrijednost potpore za grupu a) je 5.000.000,00 HRK, najniža vrijednost potpore za grupu aktivnosti b) je 5.000.000,00 HRK, najviša vrijednost potpore za grupu b) je 100.000.000,00 HRK

Predmet i namjena natječaja:

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore za pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju obnovu i unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine obuhvaća sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja nužna za razvoj određenog geografskog područja odnosno turističke destinacije, akoja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose društveno-gospodarskom razvoju područja čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su tijela javne vlasti i vlasnici kulturnih dobara.

Prihvatljivi troškovi:

Grupa aktivnosti a):Priprema integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

1. Priprema studijske dokumentacije

 • Izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi
 • Izrada Studije utjecaja zahvata na okoliš/prirodu, odnosno zahtjeva za ocjenu potrebe procjene utjecaja na okoliš/prirodu (ukoliko je potrebno);
 • Izrada Projektne prijava (Aplikacije) za prijavu na grupu aktivnosti b)
 • Izrada dokumentacije za javnu nabavu opreme, pružanja usluga i izvođenja radova

2. Priprema projektne dokumentacije

 • izrada foto i arhitektonske dokumentacije postojećega stanja;
 • konzervatorska, restauratorska i ostala srodna istraživanja;
 • geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja;
 • izrada idejnih rješenja;
 • izrada idejnih projekata;  
 • izrada glavnih projekata.

Grupa aktivnosti b):Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

 1. zaštita, obnova i revitalizacija objekata kulturne baštine upisane u Registru kulturnih dobara RH (uključujući opremanje);
 2. obnova i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata vezanih uz kulturnu baštinu, uključujući opremanje (koji nisu nužno kulturno dobro / baština);
 3. razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini ;
 4. promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Visina sufinanciranja:

Grupa aktivnosti a): 25-100%

Grupa aktivnosti b) 25-85-100%

Više informacija o natječaju dostupne na ovdje!

Za više informacija možete nas kontaktirati na info@envirodual.com.