Mi stvaramo pozitivnu promjenu spajajući kreativno rješavanje problema, kritičko razmišljanje i odgovornost.

Usluge zaštite okoliša

Procjena utjecaja na okoliš

Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) i izvješće o stanju okoliša

Strateška procjena utjecaja na okoliš je proces u kojem identificiramo i procjenjujemo utjecaje na okoliš te uključenost elemenata zaštite okoliša i prirode, zaštite ljudskog zdravlja i kulturnog naslijeđa unutar određenog plana, programa ili općeg akta.

Procjena utjecaja na okoliš (PUO)

U procesu procjene utjecaja na okoliš definiramo, opisujemo i ocjenjujemo dugoročne, neposredne i posredne utjecaje planirane intervencije na ljude, tlo, vodu, zrak, biodiverzitet i prirodna obilježja, klimu i krajobraz, ali i na ljudski kapital, kulturno naslijeđe, te njihove međusobne interakcije.

Elaborat zaštite okoliša

Elaborat zaštite okoliša je pojednostavljena verzija procjene utjecaja na okoliš i odnosi se na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš.

Ekološka procjena

Ekološkom procjenom identificiramo potencijalna ili postojeća ekološka opterećenja lokacije u skladu sa zahtjevima. U procesu pregleda ekološke usklađenosti pregledavamo pravnu usklađenost poduzeća/pogona.

Ekološku procjenu provodimo i za novo planirane aktivnosti s ciljem pridobivanja informacija o potrebnim zakonskim zahtjevima za početak aktivnosti. Za investitore definiramo i druge potencijalne lokacije pogodne za njihove aktivnosti, uključujući i pripremu ekonomske procjene utjecaja.

Povjerenik za okoliš

Povjerenik za okoliš je odgovoran za praćenje i izvještavanje o usklađenosti sa zakonima o zaštiti okoliša, davanje mišljenja i prijedloga o mjerama za smanjenje ili sprečavanje onečišćenja, uvođenje ekološki manje štetnih procesa, tehnologije i proizvoda, informiranje zaposlenika o štetnim učincima aktivnosti na okoliš i mjera za sprječavanje ili smanjenje onečišćenja, suradnju s osobama zaduženim za zdravlje i sigurnost na radu, protupožarnu zaštitu i kemikalije, sudjelovanje u izradi planova i slično.

Praćenje zakonodavstva s područja zaštite okoliša za poslovne subjekte

Pripremamo izvješća o zakonodavnim promjenama na mjesečnoj razini s naglaskom na elemente okoliša, kemikalija, otpada i označavanja proizvoda. Izvješće uključuje procjenu učinaka zakonskih promjena na funkcioniranje vaših poslovnih procesa.

Programi i planovi zaštite okoliša

Lokalni akcijski plan zaštite okoliša (LEAP)

Lokalni akcijski plan zaštite okoliša je strateški dokument koji se donosi na lokalnoj razini i služi kao osnova za sve strateške, političke, razvojne, investicijske i prostorne aktivnosti grada, odnosno općine. Sadržaj plana proizlazi iz stanja okoliša u lokalnoj zajednici, a bavi se prioritetnim važnim pitanjima, ciljevima, mjerama i projektima potrebnim za postizanje ciljeva i rješavanje problema zaštite okoliša.

LCA – procjena utjecaja na okoliš u čitavom životnom ciklusu proizvoda, procesa ili usluge

LCA omogućuje identifikaciju stupnja održivog razvoja proizvoda, procesa ili usluga i njihovog poboljšanja odnosno optimizacije na način da se ostvaruje najmanji utjecaj na okoliš.

LCA predstavlja osnovu za ekološko označavanje proizvoda, postupaka javne nabave itd. To je učinkovita metoda za procjenu ukupnog utjecaja na okoliš u čitavom životnom ciklusu proizvoda (tj. od kolijevke do groba ili kolijevke do kolijevke). LCA se fokusira na svaki aspekt vašeg proizvoda, procesa ili usluge u okviru životnog ciklusa – od dobivanja i uporabe sirovina, opskrbe energijom, vodom, proizvodnih procesa, prijevoza i logistike, uporabe, ponovne uporabe, recikliranja i upravljanja otpadom. Ova vrsta analize je vrlo složena i uključuje mnoštvo pojedinačnih procesa u opskrbnom lancu te također omogućuje sljedivost više od stotinu tvari. LCA ocjenjuje sve utjecaje na okoliš prema pojedinim kategorijama npr. emisije stakleničkih plinova, toksikološki rizici, smanjenje ozonskog omotača, itd. LCA se izvodi po standardu ISO 14040/44.

LCC analiza – procjena troškova u čitavom životnom ciklusu proizvoda, procesa ili usluge

Kod LCC-a se koristi pristup cjeloživotnog ciklusa (tj. od kolijevke do groba) te se fokusira na sljedivost novčanih troškova proizvoda, procesa ili usluga.

U skladu s gore navedenim analizama (LCA i LCC), moguće je napraviti okolišni pregled proizvoda, prema različitim smjernicama, uključujući okolišnu deklaraciju proizvoda, klimatsku deklaraciju, okolišni otisak proizvoda, ugljični otisak itd.

Ekološki otisak

Ekološkim otiskom mjerimo površinu potrebnu za proizvodnju bioloških resursa koji se konzumiraju u području istraživanja (općina, regija, država) te mjerimo područje potrebno za apsorpciju generiranog otpada u određenom području i vremenskom intervalu. Ekološki otisak uspoređuje područje istraživanja s površinskim kapacitetom (bio-kapacitet). Ekološki otisak se izražava u terminima globalnih hektara na temelju prosječne globalne produktivnosti.

Plan gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom ima ključnu ulogu u uspostavljanju održivog gospodarenja otpadom. Plan omogućuje pristup potpunim podacima o vrstama i količinama otpada, određuje mjere za rukovanje s određenim kategorijama otpada i smanjenje određenih vrsta otpada, daje pregled učinkovitosti sustava odlaganje otpada i utvrđuje potrebe za poboljšanjima i novim ulaganjima. Cilj plana je smanjiti nastajanje otpada i njegove štetne učinke. Uspostava učinkovitog gospodarenja otpadom na lokalnoj razini doprinosi održivom gospodarenju otpadom na nacionalnoj i EU razini.

Dozvole

Integralna okolišna dozvola

Pružamo savjetovanje prilikom pripreme zahtjeva za okolišnu dozvolu za rad industrijskog postrojenja koje može izazvati velika onečišćenja (IPPC). To obuhvaća tehničku pomoć u procesu dobivanja okolišne dozvole za objekte i za opremu. Usluga uključuje pomoć u pripremi pojedinih elemenata prijave i završnu provjeru prije podnošenja prijave nadležnom organu.