Načrtovanje brez delovanja je jalovo, delovanje brez načrtovanja je usodno.

Investicijska dokumentacija

Poslovni načrt 

Poslovni načrt predstavlja podlago za opredelitev vseh elementov obstoječega in bodočega poslovanja podjetja. Pripravi se ga kadar se ustanavlja novo podjetje, uresničuje nov projekt oziroma poslovna ideja, pridobiva posojilo ali pa kandidira na javne razpise podjetniške narave.

Investicijski elaborat

Investicijski elaborat prikaže poslovne projekcije umestitve projekta v poslovanje in s tem v gospodarstvo. Investicijski elaborat pripravimo za večje projekte, kjer je večinoma poslovanje finančno bolj izpostavljeno in obremenjeno. Investicijski elaborat je tako bolj podroben kot poslovni načrt.

Študija izvedljivosti

Študija izvedljivosti je namenjena podrobnejši proučitvi izvedljivosti zahtevnih investicijskih projektov s tehnološkega, ekonomskega, okoljevarstvenega in finančnega vidika. Cilj študij izvedljivosti je spodbujanje priprave kakovostnih investicijskih projektov, ki zmanjšujejo tveganja, sicer nujno povezana z investicijskimi projekti, ter omogočajo vlagateljem kapitala in kreditodajalcem, da enakopravno vrednotijo različne investicijske projekte. 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije. Zakonska podlaga za njegovo pripravo je Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006; 54/2010). 

Predinvesticijska zasnova (PIZ)

Predinvesticijska zasnova obravnava vse variante izvedbe investicijskega projekta, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v dokumentu identifikacije investicijskega projekta. Predinvesticijska zasnova obravnava posamezne različice tako podrobno, da je mogoče čim zanesljivejše izbrati in utemeljiti optimalno možnost. Zakonska podlaga za njeno pripravo je Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006; 54/2010). 

Investicijski program

Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev. Investicijski program obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto.

Podlaga za njegovo pripravo mora biti vsaj idejni projekt oziroma druga idejna rešitev pripravljena v skladu z Zakonom o gradnji objektov.

Zakonska podlaga za njegovo pripravo je Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006; 54/2010). 

Test Vrednosti za denar (Value-for-money)

Test „Vrednosti za denar“ (ang. Value-for-money, VfM) je analitična metoda presoje upravičenosti izvajanja projektov v obliki JZP. Namen analize je na kvantitativen način ugotoviti, ali proračunskim porabnikom prinaša uporaba tradicionalnega načina investiranja (v katerem se javni organ pojavlja v vlogi investitorja in prevzema celoten ali pretežni del tveganja javne investicije) večje koristi, kot če bi investicijo izvedli po modelu JZP (prenos večine tveganj na zasebnika).

Test „Vrednosti za denar“ primerja celotne življenjske stroške (ang. Whole Life Costs, WLC) investicije po tradicionalnem in po JZP modelu.

Ta metodologija se največkrat uporablja za javno-zasebna partnerstva, katerih predmet je financiranje, izgradnja, rekonstrukcija, upravljanje ali vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov v javni lasti in/ali izvajanje javnih storitev.

Analiza stroškov in koristi (CBA analiza)

Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projektov. Analiza stroškov in koristi je sestavljena iz:

  • finančne analize,

  • ekonomske analize,

  • analize občutljivosti in tveganj.

Finančna analiza

Poglavitni namen je izračun kazalnikov finančnih rezultatov investicije in izdelati konsolidirano finančno analizo. S finančno analizo v grobem ovrednotimo donosnost investicijskega projekta.

Ekonomska analiza

Ekonomska analiza je poglobljena finančna analiza, pri tem pa upoštevamo tudi družbeno-ekonomske stroške in koristi izvedbe investicijskega projekta.

Analiza občutljivosti in analiza tveganj

Analiza občutljivosti je kritična opredelitev spremenljivk projekta oziroma investicije glede na notranje in zunanje spremenljivke. Analiza tveganj nam pokaže kakšna je verjetnost, da se takšna občutljivost oziroma sprememba lahko zgodi.