Novice

 • Vlada RS je na današnji seji sprejela Resolucijo o Energetskem konceptu Slovenije in jo poslala v sprejetje Državnemu zboru RS.

  Cilj energetske politike RS je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način, prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. S tem bi zagotovili spodbudno okolje za gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter sprejemljive energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo.

 • V podjetju Envirodual d.o.o., Vam ponujamo storitev "Vrednotenja vplivov na okolje proizvodov, procesov ali storitev (angl. LCA)" ter "Ovrednotenja finančnih kazalnikov v celotnem življenjskem ciklu proizvoda, procesa ali storitve (angl. LCC)".

   

 • Evropska komisija je ustvarila bazo podatkov za spremljanje energetske učinkovitosti stavb v Evropi. Raven energijske učinkovitosti stavb se spremlja v posameznih državah EU in EU kot celoti.

  T.i. EU Building Stock Observatory zagotavlja informacije o lastnostih objektov, vključno z njihovim obdobjem gradnje, rabo energije ter stopnjo uporabe obnovljivih virov. Namen je spodbuditi uporabo inovativnih in pametnih tehnologij, hkrati pa zagotoviti, učinkovitost stavb.

   

 • Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo objavilo Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine. Osnovni namen smernic je oblikovanje nabora ukrepov za energetsko prenovo, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost stavb kulturne dediščine, hkrati pa se ohranjajo tiste lastnosti oziroma varovane prvine, ki imajo kulturni pomen.

 • Ministrstvo za infrastrukturo skladno z EZ-1 pripravlja Energetski koncept Slovenije. Gre za strateški dokument, ki se bo dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih udeležencev v energetskem sektorju ali porabnikov v obliki industrije in državljanov, želimo zagotoviti široko razpravo o usmeritvah ter sodelovanje najširše javnosti.

 • Predstavljen sklop zakonodajnih predlogov „Čista energija za vse Evropejce“ zadeva energetsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z električno energijo in nova pravila za upravljanje energetske unije. Komisija poleg njih predlaga novo usmeritev okoljsko primerne zasnove ter strategijo za povezano in avtomatizirano mobilnost. S temi predlogi je Komisija utrla pot h konkurenčnejšemu, sodobnejšemu in čistejšemu energetskemu sistemu.

 • Mednarodna mreža Green Destinations je letos pričela s celostnim ocenjevanjem držav na področju trajnostnega turizma po mednarodno sprejetih standardih Green Destinations. Slovenija se je kot država prijavila prva na svetu in izjemno dobro prestala ocenjevanje. Od 100 je prejela zavidljivo število točk, kar 96, in tako potrdila svoj zeleni sloves.  Postala je prva ocenjena Zelena država na svetu.

  Več o tem si preberite tukaj!

  Vir: mgrt.gov.si

 • Evropska kohezijska politika, ima v Republiki Sloveniji izjemno pomembno vlogo, zato je uspešno in v rezultate usmerjeno koriščenje sredstev ena izmed prednostnih nalog Vlade RS. Z željo, da bi vsem zainteresiranim ciljnim skupinam olajšali iskanje informacij o tem področju, pa tudi o izvajanju mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora, Švicarski prispevek), o razpisih, sistemu in pravilih za koriščenje sredstev, je SVRK vzpostavila brezplačno podporno storitev »Fina EU točka - financiranje, EU sredstva, podpora«.

 • Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa vrste finančnih spodbud za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije, ki jih dodeljuje ministrstvo oz. druge institucije, pristojne za energijo; pogoje in merila za njihovo dodelitev; upravičence do finančnih spodbud; vodenje evidenc in poročanje. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2016 z začetkom veljave 13. 8. 2016.

  Ključna merila za dodeljevanje spodbud so:

  • količina prihranjene energije,

  • količina proizvedene energije iz obnovljivih virov energije,

 • Poslovni načrt podjetja in vloga za pridobitev subvencije sta neločljivo povezana. Večina razpisov za subvencije pri prijavi pogojuje predstavitev projekta, tako z vsebinskega kot tudi finančnega vidika. Slednje najbolje opredelimo v poslovnem načrtu, ki predstavlja sistematično celoto. Lahko ga prilagodimo prav vsakemu projektu ter razpisu. Nekateri razpisi že samo razpisno vlogo sestavijo v obliki poslovnega načrta. Pri drugih (npr. razpisih Slovenskega podjetniškega sklada) se lahko poslovni načrt podjetja priloži poleg razpisne vloge kot priloga.

Strani