Ustvarjamo pozitivne spremembe, z združevanjem kreativnega reševanja problemov, kritičnega razmišljanja in odgovornega ravnanja.

Varstvo okolja

Presoja vpliva na okolje

Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) in okoljsko poročilo (OP)

CPVO je postopek v katerem se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, program, načrt ali drugi splošni akt. O potrebi izvedbe CPVO odloči ministrstvo pristojno za okolje z odločbo na podlagi osnutka plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta. Okoljsko poročilo je dokument, ki se ga izdela v postopku CPVO in na podlagi katerega se dejansko izvede postopek CPVO oziroma sprejme odločitev o sprejemljivosti presojanega plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta.

Presoja vplivov na okolje (PVO)

Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Posegi, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, so določeni v Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. V postopku PVO se ugotovi, opiše in oceni dolgoročne, kratkoročne, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja. Presojo vplivov na okolje izvede Agencija RS za okolje, na podlagi izdelanega poročila o vplivih na okolje in projekta predvidenega posega. Rezultat PVO je pridobljeno okoljevarstveno soglasje za izvedbo posega, ki ga je potrebno priložiti k vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Strokovna ocena vplivov na okolje

Strokovno oceno je potrebno običajno izdelati v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj (na zahtevo upravne enote) ali v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj. Namen ocene je predvideti in ovrednotiti vplive na okolje zaradi gradnje in obratovanja predvidenega objekta. V bistvu je to pomanjšana različica poročila o vplivih na okolje.

Okoljski pregledi

V okviru okoljskega pregleda identificiramo obstoječe ali potencialne okoljske obremenitve na mestih nastanka. Poseben povdarek je namanjen pregledu usklajenosti delovanja v skladu z zakonodajnimi zahtevami za posamezno dejavnost, podjetje, lokacijo. Na željo naročnika okoljski pregled nadgradimo z informacijami glede učinkovitosti sistema, priložnostih za zmanjšanje stroškov in možnih izboljšavah.

Okoljski pregled izvedemo tudi za načrtovane projekte. Investotorjem po potrebi predlagamo tudi druge potencialne lokacije, primerne za izvajanje njihove dejavnosti.

Poobaščenec za varstvo okolja

Naloge pooblaščenca za varstvo okolja so seznanjanje in svetovanje v zvezi s predpisanimi ukrepi varstva okolja pri opravljanju njegove dejavnosti, dajanje mnenj in predlogov o ukrepih za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja, sodelovanje pri uvajanju za okolje manj škodljivih postopkov, tehnologij in izdelkov, nadzorovanje in skrb za izvajanje predpisanih ukrepov varstva okolja pri opravljanju dejavnosti ter poročanje o ugotovljenih pomanjkljivostih, zagotavljanje javnosti podatkov o obremenjevanju okolja, seznanjanje zaposlenih o škodljivih vplivih naprave ali obrata na okolje in ukrepih za njihovo preprečevanje ali zmanjševanje, sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in svetovalcem za kemikalije, sodelovanje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge naloge varstva okolja v skladu s pooblastili podjetja.

Spremljanje okoljske zakonodaje za gospodarske subjekte

Pripravljamo poročila o spremembah zakonodaje na mesečni ravni za področje okolja, kemikalij, odpadkov in označevanja izdelkov. Poročilo vključuje tudi presojo učinkov sprememb zakonodaje na potek vaših poslovnih procesov.

Vzpostavitev ISO 14001

ISO 14001 je mednarodni standard za sisteme ravnanja z okoljem, ki organizacijam podaja določila glede varovanja in ohranjanja okolja pri izvajanju svoje dejavnosti. Sistem med drugim določa prepoznavanje okoljskih vidikov, njihovo obvladovanje v obliki zastavljenih okoljskih ciljev in programov, spremljanju in izpolnjevanju zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja okolja, zavezanosti k nenehnemu izboljševanju itd. Z vzpostavljenim in vzdrževanim standardom organizacija izkazuje svojo okoljsko učinkovitost, družbeno odgovornost.

Okoljevarstveni programi in načrti

Občinski program varstva okolja

Občinski program varstva okolja je skupni strateški dokument občine in lahko služi kot podlaga za vse strateške, politične, razvojne, investicijske in prostorske dokumente občine. Bistvo občinskega programa varstva okolja je, da izhaja iz stanja okolja v lokalni skupnosti, določa prednostna pereča vprašanja, cilje ter ukrepe in projekte, potrebne za doseganje ciljev oziroma reševanje okoljske problematike na območju občine. Je trajnostno naravnan in služi kot temeljna podlaga prostorskega, gospodarskega in družbenega razvoja občine.Zakonska podlaga za izdelavo OPVO je Zakon o varstvu okolja. Izdela se v skladu s Priporočili ministra za pripravo občinskih programov varstva okolja (OPVO), ki so bila izdana v letu 2007 in predstavljajo osnovo za pripravo OPVO.

LCA – vrednotenje vplivov na okolje v celotnem življenjskem ciklu proizvoda, procesa ali storitve

LCA omogoča identifikacijo stopnje trajnostnega razvoja izdelkov, procesov ali storitev in njihove izboljšave oz. optimizacijo na način, ki ustvarja najmanj okoljskih bremen.

LCA predstavlja osnovo za ekološko označevanje proizvodov, postopke javnega naročanja ipd. LCA je zelo učinkovita tehnika za vrednotenje okoljskih bremen v celotnem življenjskem ciklu (t.i. od zibelke do groba oz. od zibelke do zibelke). LCA  se osredotoča na vsak vidik izdelka, procesa ali storitve v okviru življenjskega cikla – od pridobivanja in uporabe surovin, oskrbe z energijo, vodo, proizvodni procesi, transport in logistika, uporaba, ponovno uporaba, reciklaža in upravljanje z odpadki. Ta vrsta analize je zelo kompleksna in vključuje veliko posameznih procesov v dobavni verigi ter tudi omogoča sledljivost več sto substanc. LCA ovrednoti vse vplive na okolje, po posameznih kategorijah, npr. emisije toplogrednih plinov, toksikološko tveganje, tanjšanje plasti ozona itd. LCA se izvaja po standardu ISO 14040/44.

LCC analiza – ocenjevanje stroškov v celotnem življenjskem ciklu proizvoda, procesa ali storitve

Pri LCC gre za pristop vseživljenjskega cikla (tj. zibelke do groba), a se osredotoča na sledljivost monetarnih stroškov proizvoda, procesa ali storitve.

V skladu z zgoraj navedenimi analizami (LCA in LCC), je možno izdelati okoljsko izjavo izdelkov, v skladu z različnimi obstoječimi deklaracijami: okoljska deklaracija za proizvode, klimatska deklaracija, okoljski odtis izdelka, ogljični odtis ipd.

Ekološki odtis

Z ekološkim odtisom merimo površino potrebno za proizvodnjo bioloških virov, potrošenih na raziskovanem področju (občina, regija, država) ter izračunamo kolikšno področje je potrebno za sprejem odpadkov generiranih v regiji v določenem časovnem intervalu. Ekološki odtis primerja raziskovano področje s površinsko kapaciteto (biokapaciteta). Ekološki odtis se izraža v globalnih hektarjih, na osnovi povprečne globalne produktivnosti. Na ta način so rezultati lahko prevedljivi v enote, kot je: število planetov potrebnih za zagotavljanje in vzdrževanje življenjskega stila določenega območja.

Načrt ravnanja z odpadki

Načrt ravnanja z odpadki ima ključno vlogo pri upravljavcih naprav, kjer se izvaja obdelava odpadkov (odstranjevanje, predelava).

Načrt omogoča pristop do popolnih podatkov o vrstah in količinah odpadkov, ki se obdelujejo, tehnologiji obdelave, proizvodih, ki nastanejo in drugih vzporednih pojavih pri obdelavi odpadkov. V načrtu so definirani vsi ukrepi s katerimi se zagotavlja obratovanje s čim manjšimi negativnimi vplivi na okolje.

Načrt gospodarjenja z odpadki

Načrt gospodarjenja z odpadki ima ključno vlogo v vzpostavljanju trajnostnega ravnanja z odpadki pri povzročitelju odpadkov pri katerem nastane letno več kot 200 ton nenevarnih ali več kot 150 kg nevarnih odpadkov. Načrt omogoča pristop do popolnih podatkov o vrstah in količinah odpadkov, določa ukrepe za ravnanje in zmanjšanje določenih vrst odpadkov in ugotavlja potrebe po izboljšanju in novih vlaganjih. Namen načrta je zmanjšati nastanek odpadkov in minimizirati njihove škodljive učinke. Vzpostavitev učinkovitega ravnanja z odpadki na lokalni ravni prispeva k trajnostnemu ravnanju z odpadki na nacionalni ravni in na ravni EU.

Načrti zbiranja odpadkov

Načrti zbiranja "posebnih" odpadkov, ki zapadejo pod specifične zbiralne sheme (nagrobne sveče, iztrošena motorna vozila, iztrošena elektronska oprema, embalaža,...odpadna zdravila...), omogočajo upravljavcu pridobitev potrdila od ARSO za zbiranje tovrstnih odpadkov z vključitvijo v katero od že obstoječih shem ali pa ustanoviti svojo zbiralno shemo.

Okoljevarstvena dovoljenja

Integralno okoljevarstveno dovoljenje

Nudimo svetovanje glede pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje industrijske naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega (IPPC). Pomagamo pri pripravi prijavne dokumentacije za okoljevarstveno dovoljenje. Storitev vključuje tudi pomoč pri pripravi posameznih elementov prijave, kot tudi končno verifikacijo prijavne dokumentacije pred oddajo pristojnemu organu.

Ostala okoljevarstvena dovoljenja
Nudimo svetovanje pri pripravi zahtev za ostala okoljevarstvena dovoljenja za naprave, ki povzročajo emisije snovi v zrak ali vode, emisije hrupa kot tudi za naprave za obdelavo odpadkov.