Ni dovolj imeti visoke kvalitete - z njo moramo znati tudi upravljati.

Vzpostavitev ISO standardov in EHS audit

Vzpostavitev ISO 9001

Njegov cilj je izboljšanje zadovoljstva kupca z učinkovito vzpostavitvijo sistema, vključno s procesi kontinuiranega izboljševanja sistema. Standard specificira zahteve glede učinkovitega sistema upravljanja in delovanja s katerim mora organizacija pokazati svojo sposobnost zagotavljanja izdelka, ki zadovoljuje zahteve kupca in zakonskih predpisov.

Vzpostavitev ISO 14001

ISO 14001 je mednarodni standard za sisteme ravnanja z okoljem, ki organizacijam podaja določila glede varovanja in ohranjanja okolja pri izvajanju svoje dejavnosti. Sistem med drugim določa prepoznavanje okoljskih vidikov, njihovo obvladovanje v obliki zastavljenih okoljskih ciljev in programov, spremljanju in izpolnjevanju zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja okolja, zavezanosti k nenehnemu izboljševanju itd. Z vzpostavljenim in vzdrževanim standardom organizacija izkazuje svojo okoljsko učinkovitost, družbeno odgovornost.

Vzpostavitev ISO 50001

Cilj standarda ISO 5001:2011 je pomagati organizacijam vzpostaviti sistem in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistematično upravljanje energije v organizacijah je vsekakor izhodišče za zmanjšanje rabe energije in energentov, stroškov za energijo kot tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogočajo razviti in izvajati politike in cilje, ki upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembnih energetskih vidikih.

EHS Audit (Environmantal health and safety audit)

Zaradi povečanega interesa zainteresiranih deležnikov glede varstva okolja ter varstva in zdravja pri delu v posameznih družbah, je celovit pregled sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema okolja v nekem podjetju oz. EHS audit primerno orodje za pridobivanje potrebnih informacij. EHS pregled izvedemo, da preverimo uklajeno delovanje s predpisi kot tudi z namenom pridobitve informacij glede učinkovitosti delovanja družbe, priložnostih za zmanjšanje stroškov in izboljšavah.