Novice

 • Glavni cilj projekta je pospeševanje razogljičenja urbanih okolij, krepitvi sposobnosti prilagajanja na neizogibne vplive podnebnih sprememb in omogočanju varne, trajnostne in cenovno dostopne energije z oceno energetske in emisijske učinkovitosti obravnavanega območja v okviru modula SC–EP – air quality.
   
 • Glavni cilj projekta je razvoj nove računsko-analitične platforme za dinamično podporo pri odločanju in določitvi ekonomskih in tehničnih kazalnikov ter ukrepov energetske učinkovitosti v pametnem mestu, poimenovane SMART CITY-energetska platforma.

  SMART CITY - energetsko platformo sestavljajo trije moduli: E-planiranjeE-indikatorjiE-sodelovanje.

 • Vlada RS je na današnji seji sprejela Resolucijo o Energetskem konceptu Slovenije in jo poslala v sprejetje Državnemu zboru RS.

  Cilj energetske politike RS je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način, prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. S tem bi zagotovili spodbudno okolje za gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter sprejemljive energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo.

 • V podjetju Envirodual d.o.o., Vam ponujamo storitev "Vrednotenja vplivov na okolje proizvodov, procesov ali storitev (angl. LCA)" ter "Ovrednotenja finančnih kazalnikov v celotnem življenjskem ciklu proizvoda, procesa ali storitve (angl. LCC)".

   

 • Ministrstvo za infrastrukturo skladno z EZ-1 pripravlja Energetski koncept Slovenije. Gre za strateški dokument, ki se bo dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih udeležencev v energetskem sektorju ali porabnikov v obliki industrije in državljanov, želimo zagotoviti široko razpravo o usmeritvah ter sodelovanje najširše javnosti.

 • Evropska kohezijska politika, ima v Republiki Sloveniji izjemno pomembno vlogo, zato je uspešno in v rezultate usmerjeno koriščenje sredstev ena izmed prednostnih nalog Vlade RS. Z željo, da bi vsem zainteresiranim ciljnim skupinam olajšali iskanje informacij o tem področju, pa tudi o izvajanju mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora, Švicarski prispevek), o razpisih, sistemu in pravilih za koriščenje sredstev, je SVRK vzpostavila brezplačno podporno storitev »Fina EU točka - financiranje, EU sredstva, podpora«.

 • S strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo bili izbrani za izvajalca končnega vrednotenja Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013.

  V okviru vrednotenja smo podrobneje analizirali izvajanje omenjenega operativnega programa in projektov, ki so se izvajali v obdobju 2007-2013.

  Zaključno poročilo končnega vrednotenja bo objavljeno naknadno!

 • V letošnjem letu smo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Mestno občino Novo mesto in Mestno občino Kranj uspešno kandidirali na javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin za leti 2018 in 2019 in tako pridobili nepovratna sredstva v skupni več kot višini 12 milijonov EUR.  

  Verjamemo, da bo v prihodnje sodelovanje z našimi naročniki še uspešnejše in da bomo še naprej ustvarjali zgodbe o uspehu.

  Vaš Envirodual d.o.o.

 • V želji po nadaljnjem razvoju, večji učinkovitosti in povečanju prepoznavnosti organizacije, smo v podjetju Envirodual d.o.o. vzpostavili sistem kakovosti, za kar smo s strani Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ) pridobili certifikat za vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001.

  Verjamemo, da bo v prihodnje sodelovanje z nami še uspešnejše in da bom z vami še naprej ustvarjali zgodbe o uspehu.

  Envirodual d.o.o.

 • V letu 2013-2014 smo uspešno realizirali več kot 20 prijav na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti.

  Občine so tako z našo pomočjo prejele več kot 3,5 mio. nepovratnih EU sredstev.