19.04.2016

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Oznake:

Rok: 
Do objave zaključka poziva v UL RS

Razpisnik:

EKO Sklad

Datum objave:

15.4.2016

Rok za oddajo:

do objave zaključka poziva v UL RS

Predvidena višina sredstev:

5 mio EUR

Višina sofinanciranja:

Do 75% priznanih stroškov

Predmet razpisa:

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov), gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Upravičenci:

Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona.

Kreditni pogoji:

Obrestna mera:

Za  naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije): trimesečni EURIBOR + najmanj 1,3% oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države. Za vse ostale namene: trimesečni EURIBOR + najmanj 1,3%.

Odplačilna doba:

Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem.

Višina kredita:

Višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 5 milijonov EUR.

Višina sofinanciranja: 

Najvišji delež kredita je 75% priznanih stroškov naložbe. 

Rok za oddajo: Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva v UL RS oziroma do dodelitve vseh sredstev.

 

Več o razpisu najdete tukaj!

Za več informacij smo vam na voljo na info@envirodual.com ali na tel: 031 753 888