20.02.2018

Javni poziv 52SUB-JS17 nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja

Oznake:

Rok: 
Do objave zaključka javnega poziva v UL RS

Razpisnik:

Eko sklad j.s.

Datum objave:

22.12.2017

Rok za oddajo:

Do objave zaključka javnega poziva v UL RS

Predvidena višina sredstev:

4.000.000 EUR

Višina sofinanciranja:

25%

Predmet:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti, namenjene občinam za obnovo starejših stavb oziroma delov stavb v lasti občin in ministrstvom za obnovo starejših stavb v lasti Republike Slovenije, ki bodo izvedene na ozemlju Republike Slovenije.

Namen:

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v starejših stavbah (v nadaljnjem besedilu: stavbe), ki so v lasti občin in Republike Slovenije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) še niso zaključeni:

A - toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,

B - toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,

C - toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,

D - zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni,

E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,

H - vgradnja sprejemnikov sončne energije,

I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,

J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,

K - optimizacija sistema ogrevanja.

Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bodo izvajali na posamezni stavbi.

Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi s področja energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, s predpisi s področja graditve objektov ter drugimi veljavnimi predpisi. Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj za izvedbo naložbe na Eko sklad predložiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki morajo smiselno upoštevati Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je vlagatelju že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) ter za ukrepe, za katere so bila vlagatelju že dodeljena kohezijska sredstva za iste upravičene stroške. Če je vlagatelj v okviru iste naložbe za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu, že prejel nepovratno finančno spodbudo Eko sklada, za izvedbo tega ukrepa ne more več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.

Upravičenci:

Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so:

- občine, ki so investitorke v naložbe, ki bodo izvedene v/na stavbah v lasti občin;

- ministrstva, ki so investitorji v naložbe, ki bodo izvedene v/na stavbah v lasti Republike Slovenije;

s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe.

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4.000.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude:

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe brez DDV.

Rok za oddajo:

Upravičenci se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v UL RS. Javni poziv velja do  objave zaključka javnega poziva v UL RS.

Več o razpisu najdete tukaj!