20.02.2018

Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Oznake:

Rok: 
Do objave zaključka v UL RS

Razpisnik:

Eko sklad j.s.

Datum objave:

24.11.2017

Rok za oddajo:

Do objave zaključka javnega poziva v UL RS

Predvidena višina sredstev:

400.000 EUR

Višina sofinanciranja:

100%

Predmet:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Namen:

Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave. Hkrati bo zagotovljena pokritost zavarovanih in varovanih območij oziroma območij ohranjanja narave z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila, kar bo eden od temeljev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.

Občina vlagateljica, ki ima delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih, lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih polnilnih postaj. Nova polnilna postaja pomeni polnilno postajo, ki je kupljena s strani občine vlagateljice kot prve lastnice, in sicer po oddaji vloge na javni poziv. Ob oddaji vloge polnilna postaja, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljena.

Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za polnilne postaje, ki izpolnjujejo tehnične zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 41/17).

Upravičenci:

Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih (Triglavski narodni park, regijski in krajinski parki) in ki s polnilnimi postajami, sofinanciranimi na podlagi tega javnega poziva, upravljajo same ali jih pogodbeno oddajo v komercialni najem upravljavcu zavarovanega območja.

Polnilna postaja mora biti postavljena na območju občine vlagateljice.

Občine vlagateljice morajo zagotoviti pogoje za vzpostavitev polnilne postaje za električna vozila, in sicer:

- izgradnjo priključno merilnega mesta, ob pogoju, da nimajo obstoječega priključnega mesta;

- 2 (dva) parkirna prostora za polnjenje dveh vozil hkrati;

- ustrezno talno označbo, vključno s prometnim znakom.

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 400.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude:

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo.

Rok za oddajo:

Upravičenci se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v UL RS. Javni poziv velja do  objave zaključka javnega poziva v UL RS.

Več o razpisu najdete tukaj!

Za več informacij smo vam na voljo na info@envirodual.com