20.02.2018

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Oznake:

Rok: 
Do objave zaključka v UL RS

Razpisnik:

Eko sklad j.s.

Datum objave:

13.10.2017

Rok za oddajo:

Do objave zaključka javnega poziva v UL RS

Predvidena višina sredstev:

12.000.000 EUR

Višina sofinanciranja:

Višina nepovratne finančne spodbude je določena glede na uvrstitev stavbe v opredeljene skupine v javnem pozivu.

Predmet:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin in ministrstvom za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti Republike Slovenije, in sicer na območju Republike Slovenije.

Nepovratne finančne spodbude so namenjene spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena z naslednjo enotno klasifikacijo objektov:

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;

12620 Muzeji in knjižnice;

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;

12650 Stavbe za šport.

Namen:

Namen javnega poziva je spodbujanje gradnje novih stavb splošnega družbenega pomena z visoko energijsko učinkovitostjo in zmanjšanje količine potrebne energije za njihovo delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in delovnega okolja.

Nova naložba je naložba, ki jo bo občina ali ministrstvo, ki je investitor in financira naložbo, začelo izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru gradnje novega prizidka in/ali nadzidave, mora le-ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno v skladu s tem javnim pozivom.

Energijska učinkovitost stavbe, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora znašati v segmentu računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 6 kWh/m3a.

Obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo. Za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda.

Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe sme znašati U ≤ 0,15 W/m2K. Dodatna nepovratna finančna spodbuda se dodeli tudi, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga.

Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %.

Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo.

Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

Upravičenci:

Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so:

- občine, ki so investitorke v naložbo gradnje skoraj nič-energijske stavbe, ki je v lasti občine;

- ministrstva, ki so investitorji v naložbo gradnje skoraj nič-energijske stavbe, ki je v lasti Republike Slovenije;

s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe.

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 12.000.000 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude:

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbo s Qh ≤ 6 kWh/m3a in je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno-izolacijskih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, trajnostno zasnovo stavbe, učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske stavbe. Višina nepovratne finančne spodbude je določena v spodnji tabeli in ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe.

Pri tem predstavljajo skupine:

- I. skupina: stavba, pretežno zgrajena iz lesa z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.);

- II. skupina: stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora;

- III. skupina: stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).

Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, pri čemer vhodna in druga vrata niso predmet dodatne nepovratne finančne spodbude.

Prav tako se pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga. Dodatna nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe.

Rok za oddajo:

Upravičenci se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v UL RS. Javni poziv velja do  objave zaključka javnega poziva v UL RS.

Več o razpisu najdete tukaj!

Za več informacij smo vam na voljo na info@envirodual.com