20.02.2018

Javni poziv 60SUB-KVLS17 nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka

Oznake:

Rok: 
Do objave zaključka javnega poziva v UL RS

Razpisnik:

Eko sklad j.s.

Datum objave:

22.12.2017

Rok za oddajo:

Do objave zaključka javnega poziva v UL RS

Predvidena višina sredstev:

1.000.000 EUR

Višina sofinanciranja:

80%

Predmet:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nakup novih komunalnih vozil v občinah, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen:

Namen javnega poziva je z nakupom novih komunalnih vozil zamenjati zastarela komunalna vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je tudi s sodobnimi komunalnimi vozili znižati raven hrupa. Učinek je torej manjša onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka in bivanja na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Komunalno vozilo je vozilo za cestni pomet za posebne namene, namenjeno za opravljanje posebnih opravil, ki zahtevajo posebno prilagoditev nadgradnje in/ali opreme za prevoz blaga v procesu zbiranja posamičnih frakcij pri ločenem zbiranju odpadkov. Glede na to, za katero frakcijo ločenih odpadkov gre, je lahko oblika nadgradnje različna.

Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za:

- nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2 ali novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in) kategorije N1 ali N2;

- nakup novega vozila na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1 ali N2;

- nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2 ali novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na plinski pogon kategorije L5e, L6e ali L7e.

Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za nakup novih vozil kategorije N1, N2, L5e, L6e ali L7e za posebne namene z obliko nadgradnje za potrebe komunalnih vozil, ki bodo nadomestila obstoječa komunalna vozila, ki niso vozila namenjena za prevoz ljudi, emisijskega razreda EURO III in nižje.

Upravičenci:

Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje tudi namen nakupa komunalnih vozil:

- Mestna občina Celje, Občina Hrastnik, Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Murska Sobota, Mestna občina Novo Mesto, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi.

Občine morajo imeti sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih komunalnih vozil in morajo zagotoviti, da bodo vozila uporabljena za namen, določen z javnim pozivom.

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.000.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude:

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

- 300.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2 ali novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) kategorije N1 ali N2;

- 200.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1 ali N2;

- 100.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2, novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) ali novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) kategorije L5e, L6e ali L7e.

Rok za oddajo:

Upravičenci se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v UL RS. Javni poziv velja do  objave zaključka javnega poziva v UL RS.

Več o razpisu najdete tukaj!