14.06.2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA IZOBRAŽEVANJE – KREPITEV ČLOVEŠKIH VIROV

Rok: 
30. 09. 2021 do 12.00

Razpisnik:

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Datum objave:

14.05.2021

Rok za oddajo:

Do 30.09.2021 do 12. ure

Predvidena višina sredstev:

11.299.156,00 EUR

Višina sofinanciranja:

do 100 %

Predmet:

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnega mehanizma:

 • prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter
 • krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško.

Namen:

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij:

 • Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade.
 • Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Projekti morajo prispevati k enemu Rezultatu in enemu Neposrednemu učinku, razen v primeru Rezultata I.1, ko mora projekt prispevati k obema neposrednima učinkoma.

Poseben poudarek programa je na spodbujanju aktivnega sodelovanja med institucijami iz Slovenije in institucijami z Norveške. Posledično je zaželeno, da se projekt izvaja v partnerstvu z institucijami z Norveške. Rezultati in neposredni učinki so:

Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

 • Neposredni učinek I.1.1: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje
 • Neposredni učinek I.1.2: Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

 • Neposredni učinek I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo)
 • Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim
 • Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce

Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

 • Neposredni učinek I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 • Neposredni učinek I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov

Upravičenci:

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k:

 • spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja,
 • izboljšanju podpornega okolja za naslovljene prikrajšane skupine
 • ter izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Višina sredstev:

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 11.299.156,00 EUR.

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % vseh upravičenih izdatkov. Splošen pogoj: Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost).

Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se projekti morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024.

Rok za oddajo:

Javni poziv velja do 30.09.2021 do 12.00.

Več o razpisu najdete tukaj! Povzeto po Norwaygrants.si.

Za več informacij smo vam na voljo na info@envirodual.com