14.06.2021

POVABILO K PREDLOŽITVI VLOG ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ TRAJNOSTNE MOBILNOSTI Z MEHANIZMOM CTN (ESSR) ŠT. 303-3/2021 IN (KS) ŠT. 303-4/2021

Oznake:

Rok: 
01. 07. 2021

Združenje mestnih občin Slovenije je (ZMOS) objavilo novi povabili za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti mestnih občin v okviru izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN):

POVABILO K PREDLOŽITVI VLOG ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ TRAJNOSTNE MOBILNOSTI Z MEHANIZMOM CTN (ESSR) ŠT. 303-3/2021 IN (KS) ŠT. 303-4/2021:

 

Predmet in namen povabil:

Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (PN 4.4), in realizaciji ukrepov, določenih v celostnih prometnih strategijah (CPS) mestnih občin. Za pripravo investicijske dokumentacije projektov se uporablja Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM).

Upravičenci:

Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem povabilu so mestne občine, ki imajo na občinskem oziroma mestnem svetu sprejeto

 • (1) trajnostno urbano strategijo (TUS) in
 • (2) izvedbeni načrt TUS (IN TUS) ter
 • (3) CPS, pripravljeno v skladu z metodologijo, predpisano v smernicah za pripravo CPS »Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost«.

Upravičeni nameni in ukrepi:

Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po teh povabilih so:

 • 1) projekti vozlišč parkiraj in prestopi (P+R),
 • 2) projekti za razvoj kolesarske infrastrukture,
 • 3) projekti infrastrukture za pešce,
 • 4) projekti na področju infrastrukture za javni mestni potniški promet (JPP), in
 • 5) projekti za upravljanje mobilnosti v mestih in razvoj uporabe sodobnih tehnologij.

Spodbujajo se operacije, ki vključujejo več kot eno vrsto ukrepov. Pri vseh vrstah ukrepov je potrebno upoštevati strokovne zahteve, omejitve upravičenih stroškov ter druge pogoje, kot so navedeni v Prilogah A in B Vsebinskih izhodišč ter Prilogah A, B in C Povabila.

Razpoložljiva sredstva:

 • ŠT. 303-3/2021 (ESSR): Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, zagotavljata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS). Okvirna višina razpoložljivega prispevka za sofinanciranje operacij po tem povabilu znaša 1.173.387,83 EUR, in sicer:

Razpoložljiva nepovratna sredstva EKP

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija

Kohezijska regija Zahodna Slovenija

Razpoložljiva nepovratna sredstva - skupaj

226.043,98 EUR

947.343,85 EUR

sredstva ESRR (80 %)

180.835,19 EUR

757.875,08 EUR

sredstva proračuna RS (20 %)

45.208,79 EUR

189.468,77 EUR

Višina sofinanciranja iz sredstev evropske kohezijske politike znaša do 80 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so omejeni z najvišjo določeno ceno na enoto, kot izhaja iz Priloge B Vsebinskih izhodišč. V primerih operacij, ki ustvarjajo prihodke, za katere izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja, je višina sofinanciranja ustrezno nižja. Preostale upravičene stroške v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.

Razpoložljiva sredstva:

 • ŠT. 303-4/2021 (KS): Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, zagotavljata Evropska unija iz Kohezijskega sklada (KS) in Republika Slovenija (RS). Okvirna višina razpoložljivega prispevka za sofinanciranje operacij po tem povabilu znaša 2.091.359,60 EUR, in sicer: Prispevek Evropske unije 1.777.655,66 EUR iz KS (85 %) in Prispevek državnega proračuna RS 313.703,94 EUR (15 %).

Višina sofinanciranja iz sredstev evropske kohezijske politike znaša do 85 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so omejeni z najvišjo določeno ceno na enoto, kot izhaja iz Priloge B Vsebinskih izhodišč. V primerih operacij, ki ustvarjajo prihodke, za katere izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja, je višina sofinanciranja ustrezno nižja. Preostale upravičene stroške v višini najmanj 15 % upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.

 

Obdobje za porabo sredstev: Stroški upravičenca so upravičeni, če so nastali in so plačani v obdobju finančne perspektive 2014-2020, tj. od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 in znotraj obdobja upravičenosti, določenega s Pogodbo o sofinanciranju. Stroški ne morejo biti upravičeni, če so nastali pred 1. 1. 2014. Operacije se lahko začnejo pred predložitvijo vloge na to povabilo. Operacije, ki so že zaključene pred predložitvijo vloge na to povabilo, niso upravičene do sofinanciranja. Operacija je zaključena, ko je fizično zaključena ali popolnoma izvedena in je upravičenec izvršil vsa izplačila

Mestne občine lahko vloge oddajo izključno v elektronski obliki na ZMOS do 1. julija 2021. Vloga naj bo sestavljena izključno v elektronski obliki (na USB ključku ali preko elektronske pošte). Poleg predložitve skeniranih podpisanih kopij oziroma digitalno podpisanih dokumentov priporočamo, da se k vlogi priložijo tudi dokumenti v odprti obliki (npr. Word, Excel), kar pospeši postopek pregledovanja vlog. Vlogo se predloži na USB ključku v zaprti in zapečateni ovojnici z uporabo predloge na Obrazcu 7, tj. s pripisom:

 • »Ne odpiraj – vloga PN 4.4 ESRR, 303-3/2021« ali
 • »Ne odpiraj – vloga PN 4.4 KS, 303-4/2021«

na naslov Strokovna služba ZMOS, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper oziroma po elektronski pošti na zmos@koper.si. V primeru, da bo vloga predložena po elektronski pošti, se dokumentacija odda s pomočjo Spletnega odložišča velikih datotek (SOVD, https://sovd.gov.si/) ali platforme WeTransfer (https://wetransfer.com/). Vprašanja glede prijave na javno povabilo lahko upravičenci pošljejo na elektronski naslov zmos@koper.si do 11. 6. 2021. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani ZMOS predvidoma do 18. 6. 2021.

Več informacij na: https://www.zmos.si/ctn/#pn44ks.

Povzeto po ZMOS.